FORMACIÓ DE CENTRE: PRÀCTIQUES RESTAURATIVES

Les pràctiques restauratives tenen el seu origen en la justícia restaurativa. Ofereixen eines que permeten prevenir, detectar, gestionar i resoldre les situacions de conflicte o problemes en diferents àmbits (familiar, educatiu, social, laboral, judicial i comunitari) per tal de millorar la convivència i reforçar els vincles afectius entre les persones afectades per aquestes situacions.

A l’escola, el cercle restauratiu és una metodologia que vol posar l’accent en la comunitat, en la reconstrucció de relacions, en la responsabilitat i en la confiança. Sovint l’alumnat no preveu ni comprèn l’impacte real dels seus actes en les altres persones, ja sigui un conflicte de relació o no fer les tasques en un grup cooperatiu. Els docents poden facilitar que entenguin les conseqüències del seu comportament i això, junt amb l’oportunitat de reparar els danys i les relacions malmeses de manera cooperativa, pot afavorir un canvi positiu en la seva conducta i en les seves relacions.

Els alumnes que estan afectats per un conflicte, quan participen en el cercle, tenen la possibilitat d’expressar els seus sentiments sentint-se segurs, poden ser reconeguts pels altres i sentir com qui ha comès l’ofensa assumeix la responsabilitat i li proposa la reparació. El fet d’implicar tant a les persones que han estat protagonistes del conflicte com a aquelles que s’han vist afectades per la situació proporciona un escenari nou en el qual es dialoga en pla d’igualtat, es comparteixen els punts de vista dels altres, s’expressen motius i necessitats i cadascú pot assumir la seva responsabilitat i fer propostes de millora que contribueixin al fet que es restableixin les relacions i que tothom se senti millor.

Les pràctiques restauratives es poden aplicar en qualsevol grup de persones que vulguin millorar les seves relacions interpersonals, gestionar de forma dialogada i participativa els seus conflictes, crear un clima favorable a la convivència i reforçar valors fonamentals com són:

  • la igualtat de tots els integrants del grup

  • l’oportunitat d’escoltar i de ser escoltat

  • la seguretat i confiança en sentir-se exposat i protegit alhora

  • la responsabilitat compartida de la gestió del conflicte

  • la propietat col·lectiva del resultat

  • la restauració de la convivència mitjançant el restabliment de les connexions afectives.