Devolució de pagaments (escoleta i menjador)

DEVOLUCIÓ PAGAMENTS MENÚS MENJADOR DEL 16 AL 31 DE MARÇ

FAMÍLIES QUE PAGUEN A TRAVÉS DEL BANC

L’ empresa Trebol realitzarà transferència bancària de l’import del 50% del preu del menú de la setmana del 16 al 20 de març i del preu complet dels menús del 23 al 30 de març.

FAMÍLIES QUE PAGUEN DIRECTAMENT A  L’ EDIFICI DEL MENJADOR

En el moment que les cuineres puguin desplaçar-se a la cuina realitzaran transferència bancària o donaran en metàl.lic  l’ import del 50% del preu del menú de la setmana del 16 al 20 de març i del preu complet dels menús del 23 al 30 de març.

Si algún usuari té algún tiquet es tornarà la totalitat del menú.

Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa en relació amb les cafeteries dels instituts d’educació secundària, el servei escolar de menjador als centres públics no universitaris i les escoles matineres per al curs escolar 2019-2020. boib 27 DE JUNY DE 2019

8 PUNT 3. En el cas de vagues no imputables a l’empresa que impedeixin el funcionament normal dels centres docents, o si es produeixen fenòmens atmosfèrics naturals o circumstàncies catastròfiques que impedeixin el desenvolupament ordinari del servei, s’ha d’abonar a l’empresa el cost corresponent al personal contractat per aquesta durant el període màxim d’una setmana, que es xifra en un 50 % sobre la minuta per la qual s’hagi contractat el servei

DEVOLUCIÓ PAGAMENTS QUOTES PAGADES ESCOLETA MATINERA DEL 16 AL 31 DE MARÇ

L’ empresa Dic-Drac ens han comunicat que com tots els pagaments s’ han fet presencials, tornaran les quotes cobrades del 16 al 31 de març quan es puguin incorporar al centre.